Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Geuns Computers

Art.1 : Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Door het sluiten van een overeenkomst erkent koper deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die in strijd zijn met de voorwaarden van Geuns Computers worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door Geuns Computers schriftelijk zijn aanvaard. Koper kan zich hierbij niet beroepen op het gewoonterecht.

Art.2 : Tot standkoming van de overeenkomst
De offerten van Geuns Computers zijn volstrekt vrijblijvend. Enkel de opdrachtbevestiging door Geuns Computers is voor haar bindend. Elke bestelling door de koper verricht, verbindt de koper op onherroepelijke wijze. Zo de bestelde koopwaren niet geleverd kunnen worden zal Geuns Computers dit binnen redelijke termijn melden met terugbetaling aan de koper van het betaalde voorschot zonder dat hieruit voor de koper enig recht op schadevergoeding uit welke hoofde ook jegens Geuns Computers ontstaat.

Art.3 : Levering
De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van schriftelijke opdrachtaanvaarding door Geuns Computers behoudens in geval koper nog bijkomende gegevens met het oog op de levering dient te verstrekken. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichtingen en bij benadering. Hieruit kan voor koper nooit enig recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.

Art.4 : Protest en Risico
De goederen reizen steeds vanaf het vertrek op risico van de koper, zelfs in geval van franco verkoop. Zelfs wanneer Geuns Computers medewerking verleent aan vervoer, inladen en/of ontladen, zal Geuns Computers in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade aan de goederen, of schade geleden door de vervoerder of derden uit welke hoofde ook. Eventuele klachten omtrent de koopwaar moeten ingediend per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering van de koopwaar. De termijn vermeld in art. 1648 BW wordt bepaald op 14 dagen. Om het even welke transformatie van de koopwaar doet het recht op protest vervallen. Het protest laat de koper niet toe de betaling uit te stellen. Wanneer Geuns Computers de gegrondheid van de klacht erkent, is de verbintenis beperkt zoals bepaald in art. 9 aansprakelijkheid. Terugzending van goederen wordt slechts aanvaard mits Geuns Computers daartoe schriftelijke toelating geeft, en enkel voor rekening en op risico van de koper.
De privé-eindgebruiker heeft 7 dagen de tijd heeft om zijn order te annuleren.

Art.5 : Betaling
Alle facturen zijn contant betaalbaar dit door overschrijving op rekening van Geuns Computers. Kortingen onder welke benaming dan ook mogen niet in rekening gebracht worden behoudens uitdrukkelijke andersluidend schriftelijk akkoord. Bij de betaling is schuldvergelijking niet toegestaan. De koper die op de vervaldag nog niet betaald heeft, is vanaf die datum van rechtswege en zonder enige aanmaning vereist een verwijlintrest verschuldigd aan 1% per maand over het uitstaande bedrag. Evenzeer is de koper die op de vervaldag niet betaald heeft, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning vereist is, gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ad 10% over het uitstaande bedrag, dit ten titel van schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke onkosten, zoals daar zijn personeels-en adminstratiekosten ontstaan door de niet tijdige betaling. Elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen, de weigering of het protest van een wisselbrief hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Eveneens worden de lopende orders geschorst zonder enige vergoeding en kan Geuns Computers de teruggave eisen van reeds verkochte koopwaar.De prijs is steeds franco van de te leveren koopwaar voor zover er geen speciale behandeling noodzakelijk is. Bij contractbreuk zal het reeds gestort voorschot als verworven worden beschouwd voor de reeds gemaakte kosten. Alle andere kosten worden afzonderlijk aangerekend. De facturen zijn betaalbaar te Geel. B.T.W. en alle andere belastingen zijn steeds ten laste van de koper.

Art.6 : Eigendomsvoorbehoud
Zolang koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de geleverde goederen voor rekening van koper doch in eigendom voor Geuns Computers. Koper verplicht zich ertoe de geleverde koopwaar te laten verzekeren vanaf de levering tot de volledige afbetaling ervan.

Art.7 : Informatie
Koper erkent van Geuns Computers alle nuttige inlichtingen, informatie en raadgevingen in de breedste zin van het woord te hebben gekregen vooraleer de koopwaar te hebben besteld. Geuns Computers spant zich ertoe in zo recent mogelijke gegevens te kunnen meedelen, doch Geuns Computers kan nooit aansprakelijk worden gehouden indien zou blijken dat de verstrekte informatie ten gevolge van de voortdurende evolutie in de informaticawereld achterhaald zou blijken.

Art.8 : Aansprakelijkheid
Geuns Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar door de koper alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Geuns Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolmaaktheden, fabricagefouten, conceptiefouten en dergelijke der koopwaar, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade. Geuns Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het leveren. Indien de klacht van de koper gegrond is, heeft Geuns Computers het recht de levering te herstellen, dan wel de geleverde koopwaar te vervangen, dan wel de koopwaar terug te nemen.
Tegen terugbetaling van de door koper betaalde prijs, dit naar eigen keuze van Geuns Computers. Elke aansprakelijkheid van Geuns Computers vervalt wanneer blijkt dat koper benodigdheden gebruikt heeft die niet beantwoorden aan de door leverancier van de koopwaar vastgestelde normen, of blijkt dat hij de normale voorzichtigheid in acht neemt bij de behandeling van de koopwaar, welke noodzakelijk is bij de behandeling van delicate apparatuur. Meer bepaald dient voor elke verplaatsing van de apparatuur de leeskop van de harde schijf te worden vastgezet. Geuns Computers zal nooit gehouden zijn tot enige welkdanige schadeloosstelling of terugbetaling ook, buiten het hiervoor vermelde. Meer bepaald zal Geuns Computers niet verantwoordelijk zijn voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade voortvloeiend uit het kwijtraken van gegevens, noch voor economische schade ten gevolge van het niet-beschikbaar zijn van gegevens door een gebrekkige functionering van de koopwaar. Tenslotte wordt ook uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van Geuns Computers uitgesloten voor schade die het gevolg is van externe factoren zoals kwaliteit van de geleverde stroom, alsook om het even welke accidentele oorzaken zoals brand, water, instorting van gebouwen, enz… . Geuns Computers kan niet aansprakelijk worden gesteld zo zij haar verbintenis, om redenen buiten haar wil, niet kan vervullen. In geval van betwisting omtrent de aard en de oorzaak van de schade, zullen partijen in onderling overleg een onafhankelijk deskundige aanstellen die dan zal dienen vast te stellen of de oorzaken van de schade voortkomen uit elementen welke buiten het normaal voorzichtig gebruik van koopwaar vallen. Geuns Computers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken, alsook niet voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade, tenzij Geuns Computers deze gebreken kende. In het bijzonder geldt het voorgaande ook voor ongemerkt door derden ingebrachte elementen, zgn. virussen die op een gegeven ogenblik het gebruik van de computer of in de delen ervan (inbegrepen het of de programma's) onmogelijk maken of belemmeren, Geuns Computers zij bij de uitvoering van de haar opgedragen prestaties (onderhoud-en reparatiewerken), noch voor de rechtstreekse noch voor de onrechtstreekse schade aansprakelijk zijn. De garantievoorwaarden van producten zijn wettelijk vastgelegd door de constructeurs en zullen als dusdanig gehanteerd worden om te bepalen welke onderdelen van de interventie binnen de garantievoorwaarden vallen.

Art.9 : Installatie
Indien Geuns Computers bij de levering van de koopwaar installatiewerkzaamheden moet uitvoeren is Geuns Computers enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de installatiewerkzaamheden alsdusdanig : koper zelf moet ervoor zorgen dat de omgeving waarin, en het toestel waaraan de installatie moet gebeuren, conform is om een goede aansluiting mogelijk te maken.

Art.10 : Geschillen
Alle geschillen die omtrent huidige overeenkomst zouden ontstaan behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Turnhoutse Rechtbank en worden beheerst door Belgisch Recht. Nochtans behoudt Geuns Computers zich het recht voor elke betwisting met koper aanhandig te maken voor Rechtbanken van de woonplaats van de koper.

Contact Informatie

Home
Geuns Computers
Vinkenstraat 6 2440 Geel
 
Email
Tel: 0495/ 54 44 78
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW : BE0865734304

Winkelwagen

 x 
Winkelwagen is leeg